תנאים והתניות למבצע קופון ‏Truvía סטיביה

המבצע תקף אך ורק לדוגמית חינם אחת של 2 שקיות ממתיק אישי Truvia סטיביה עם קופון הנחה בסך 10 ש"ח.

המבצע מיועד אך ורק לתושבי ישראל מגיל 18 ומעלה. המבצע מוגבל לבקשה אחת לדוגמית עם קופון הנחה בסך 10 ₪, או לקופון הנחה מקוון בסך 10 ש"ח לכל כתובת IP ודוגמית אחת של ממתיק אישי Truvia סטיביה ועוד קופון הנחה בסך 10 ש"ח, או קופון הנחה בסך 10 ש"ח לכתובת/בית אב.

כדי לקבל דוגמית חינם של 2 שקיות ממתיק אישי Truvia סטיביה עם קופון הנחה בסך 10 ש"ח או, עליכם למלא את טופס ההרשמה המקוון באתר האינטרנט עם כל הפרטים הנדרשים כולל כתובת רחוב, ולסמן כי אתם מסכימים לתנאים והתניות אלו. הדוגמית תישלח אליכם בתוך 6-2 שבועות מתאריך שליחת טופס ההרשמה המקוון המלא. שליחת דוגמיות עד גמר המלאי. טפסי הרשמה מקוונים שאינם מלאים לא יתקבלו.

המבצע מוגבל ליחידים: לא יכובדו רכישות מרוכזות ובקשות של קבוצות, מועדונים או ארגונים. המבצע אינו תקף יחד עם כל הצעה, הנחה, קופון או קידום מכירות של נותן חסות אחר כלשהו. נותן החסות והסוכנויות שלו אינם אחראים לבקשות שאבדו, הגיעו באיחור, ניזוקו, לא הגיעו ליעדן, שאינן מלאות, מושחתות, בלתי נגישות, בלתי קריאות/לא מובנות; לדוגמיות שהוחזרו כיוון שלא ניתן היה למסרן; או לשגיאה, תקלה, או כשל אלקטרוני, טכנולוגי, תכנותי, של תוכנה, רשת ודומיו, המשבשים או מפריעים לביצוע המבצע מכל סיבה שהיא (לרבות זמינות טפסי הרשמה מקוונים). הוכחת שליחה אינה הוכחה לקבלת בקשתכם.

נותן החסות שומר לעצמו את הזכות לדחות בקשות שהחליט לשיקול דעתו הבלעדי כי הן מפרות תנאים אלו. אם הבקשה נדחית מכל סיבה שהיא, על נותן החסות לא תחול חבות בהקשר זה. החלטותיו של נותן החסות בנוגע לציות לתנאים והתניות אלו הן סופיות ומחייבות מכל בחינה.

אין לפרסם את המבצע במקום אחר ללא אישור בכתב מנותן החסות (הרשאי למשוך אותו מכל סיבה). המבצע אינו ניתן להמחאה או העברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מכירה חוזרת או הפצה חוזרת של הדוגמית אסורה בהחלט. הדוגמית מיועדת לשימוש אישי בלבד של הנמען. כל שימוש בחומרי המבצע שאינו קבוע במפורש כאן או פעולות לחבלה במבצע (לרבות אתר האינטרנט) מהווים הפרה בת תביעה של זכויות נותן החסות. נותן החסות: גורי ע.ע.ע. בע"מ, משה שרת 1, ראשון לציון.